รู้ Java หางานง่าย ใช้อีก 10 ปีขึ้นไป


Java

Software Engineerเน้นความเข้าใจ ไม่มีวันลืม

Java เป็นภาษาที่มีงานรองรับมากที่สุด ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เพราะเป็นตัวเลือกแรก ของธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง ธนาคาร โรงพยาบาล หรือสายการบิน และยังเขียนได้ทุกระบบ ตั้งแต่ Supercomputer จนถึงอุปกรณ์ขนาดเล็ก หรือ Embedded Systems

คอร์สนี้สร้างมาจากการสำรวจธุรกิจธนาคารในเมืองไทย เพื่อให้ผู้มาเรียนพร้อมเข้าไปทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นงาน Web Service สร้างระบบ Database และ Ecosystem อื่นๆ

ขอแนะนำการศึกษารูปแบบใหม่ เน้นฝึกปฏิบัติจริง เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีประสบการณ์ เรียนวันละเรื่อง 1 เดือนเต็ม วันละ 3 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง หัดเขียนภาษาเดียว เก่งเรื่องเดียว หางานทำได้อีก 10 ปีขึ้นไป ไม่ต้องศึกษาเรื่องอื่นให้ปวดหัว

เนื้อหาตรงตามธุรกิจจริง เรียนเข้าใจแล้ว สามารถหางานประจำในองค์กรชั้นนำได้ทันที และถ้ามีคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 100 คะแนน จะได้เงินเดือนอย่างน้อย 50,000 บาทขึ้นไป

วิทยากร

Kookiat Suetrong

The world's most experience Java instructor for over 4,500 hours, and Full Stack over 3,100 hours.

Former engineer of Microsoft, Nokia Siemens Networks and Diebold

Graduated in Computer Science from Chulalongkorn University
Certificate of Advanced Software Construction in Java from the Massachusetts Institute of Technology


กู้เกียรติ ซื่อตรง

ประสบการณ์สอน Java อันดับ 1 ของโลก มากกว่า 4,500 ชั่วโมง และสอน Full Stack มาแล้ว 3,100 ชั่วโมง

อดีตวิศวกรของ Microsoft, Nokia Siemens Networks และ Diebold

จบการศึกษา Computer Science จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Advanced Software Construction in Java จาก Massachusetts Institute of Technology

ตารางเรียน

- Overview of Java Software Engineer
- Extract / Transform / Load (ETL)
- Array
- Divide & Conquer
- Binary Search Tree
- Tree Search
- Practical Graph Theory
- Dynamic Programming
- Super Class & Interface
- Collections
- Web Application
- Bootstrap & Common CSS
- Servlet and Spring MVC
- Cloud & Unix
- SQL
- JDBC
- Spring Boot
- Hibernate
- Micro Framework
- JUnit & Selenium
เรื่องรายละเอียด
Overview of Java Software Engineer Java Shell และ Primitive Data ทั้ง 8 แบบ
Class และ String
โครงสร้างการทำงานแบบมีเงื่อนไข
Extract / Transform / Load โครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำ
การอ่าน File ข้อมูล
Structured Program Theorem การใช้ 3 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเขียนระบบได้ทุกแบบ
Array การสร้าง Array
การเรียงข้อมูลใน Array
การค้นหาข้อมูลด้วย Sequential Search และ Binary Search
Divide & Conquer การค้นหาข้อมูลด้วย Sequential Search และ Binary Search
ตัวอย่างการใช้ Divide & Conquer
การหาคำตอบด้วยวิธี Two Pointer
Binary Search Tree การสร้าง Binary Tree
การสร้าง Binary Search Tree
การหาความสูง จำนวนข้อมูล ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Practical Graph Theory การสร้างและใช้งาน Matrix
การเก็บ Graph ไว้ใน Matrix
การใช้ Greedy สำหรับหา Minimum Spanning Tree
Dynamic Programming ที่มาของ Dynamic Programming
การเก็บคำตอบของปัญหาย่อยไว้ใน Matrix
ตัวอย่างปัญหาที่ใช้ Dynamic Programming ได้
Tree Searching ตัวอย่างการสร้าง Subset
การใช้ Depth-First Tree ในการหาคำตอบ
เปรียบเทียบ Dynamic Programming และ Tree Searching
Super Class and Interface การขยาย Class จากเดิม
Superclass และ Subclass
Override และ Overload
Collection and Generic การใช้ ArrayList, LinkedList
การสร้าง TreeSet และ HashSet
การใช้งาน Map
Cloud and Unix คำสั่ง Unix ที่ควรรู้
การใช้ Redirect และ Pipe
การเขียน Java เพื่อใช้งานบน Unix
SQL การติดตั้ง MySQL บน Ubuntu
การเขียน DDL หรือ Data Definition Language
การเขียน DML หรือ Data Manipulation Language
Web Application การติดตั้ง Application Server
การแสดงผลเป็น HTML5
การสร้าง Form เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้
Bootstrap and Common CSS การเขียน HTML5 ตามมาตรฐานในปัจจุบัน
คำสั่ง CSS ที่ควรรู้
การสร้าง Web Page แบบ Responsive
Servlet and Spring MVC การสร้าง Servlet
การใช้ Maven เพื่อเพิ่ม Framework ต่างๆ
หลักการของ Web MVC
Micro Framework การเขียน Web ในยุคต่างๆ
หลักการทำงานของ Micro Framework
การสร้าง Web Service และ Web Application
JDBC การอ่านเขียนฐานข้อมูล SQL
การใช้ SQL กับ Web Application
การป้องกัน SQL Injection
JPA and Hibernate การเขียน Entity Bean
คำสั่ง JPQL และ HQL
การใช้ข้อมูลแบบ transient
Spring Boot การสร้าง Spring Boot Application
การเขียน Web Service ด้วย Spring Boot
การเขียน Web Application ด้วย Spring Boot
JUnit and Selenium หลักการทดสอบระบบด้วย Black Box และ White Box
การทดสอบ User Acceptance Test หรือ UAT
การทดสอบ Web Automation ด้วย Selenium


จ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, Paypal, Bitcoin, หรือ Ethereum