รู้ Java หางานง่าย ใช้อีก 10 ปีขึ้นไป


Java

Bootcamp


เน้นความเข้าใจ จากง่ายไปยาก


Java เป็นภาษาที่มีงานรองรับมากที่สุด ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เพราะเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง ธนาคาร โรงพยาบาล หรือสายการบิน และยังเขียนได้ทุกระบบ ตั้งแต่ Supercomputer จนถึงโทรศัพท์มือถือ Android

แม้ว่ามหาวิทยาลัยทั่วไปจะมีสอน Java อยู่แล้ว แต่เนื้อหาในหลักสูตรยังห่างไกลจากการใช้งานจริงในธุรกิจมาก คอร์สนี้สร้างมาจากการสำรวจธุรกิจธนาคารในเมืองไทย เพื่อวิเคราะห์ว่าใช้ Java ส่วนไหนบ้าง

ขอแนะนำการศึกษารูปแบบใหม่ เน้นฝึกปฏิบัติจริง เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีประสบการณ์ เรียนวันละเรื่อง 1 เดือนเต็ม วันละ 4 ชั่วโมง รวม 80 ชั่วโมง หัดเขียนภาษาเดียว เก่งเรื่องเดียว หางานทำได้อีก 10 ปีขึ้นไป ไม่ต้องวิ่งตามเทคโนโลยีให้เหนื่อย

เนื้อหาตรงตามธุรกิจจริง เรียนเข้าใจแล้ว สามารถหางานประจำเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ได้ทันที และถ้ามีคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 100 คะแนน เงินเดือนอย่างน้อย 40,000 บาทขึ้นไป

วิทยากร

Kookiat Suetrong

Former engineer of Microsoft, Nokia Siemens Networks and Diebold

Graduated in Computer Science from Chulalongkorn University
Certificate of Advanced Software Construction in Java from the Massachusetts Institute of Technology


กู้เกียรติ ซื่อตรง

อดีตวิศวกรของ Microsoft, Nokia Siemens Networks และ Diebold

จบการศึกษา Computer Science จาก Chulalongkorn University
ประกาศนียบัตร Advanced Software Construction in Java จาก Massachusetts Institute of Technology

ตารางเรียน

- Java Shell & Variable
- Condition & Iteration
- Class & Package
- Array
- String & JUnit
- Cloud & Linux
- SQL
- Input & Output
- UML & Flowchart
- Subclass
- Interface
- Collections
- Thread
- Network
- Bootstrap & CSS
- JSP
- Servlet
- Hibernate
- Spring MVC
- Spring Boot
เรื่องรายละเอียด
Java Shell, Variable การติดตั้ง JDK
การใช้ Java Shell
ตัวแปร Primitive ทั้ง 8 แบบ
Condition and Iteration การเขียน If
การเขียน While
Structured Program Theorem การใช้ 3 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเขียนระบบได้ทุกแบบ
UML and Diagram การวาด Flowchart และแปลงเป็นโค้ด Java
การวาด Use Case Diagram
การวาด Activity Diagram และ Sequence Diagram
Class and Package การเขียน Class
สมาชิกใน Class
การสร้าง Package
Array การสร้าง Array
การเรียงข้อมูลใน Array
การค้นหาข้อมูลด้วย Sequential Search และ Binary Search
String Method ของ String ที่ควรรู้
ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวกับ String
การใช้ JUnit ทำ Unit Testing
Input / Output การอ่านข้อมูลจาก File
การเขียนข้อมูลลง File
Exception และ Try/Catch
Linux การสร้าง Instance บน Google Cloud Platform
การใช้คำสั่ง Unix พื้นฐาน
การเขียน Java บน Linux ด้วย vi และ OpenJDK
SQL การติดตั้ง MySQL บน Ubuntu
การเขียน DDL หรือ Data Definition Language
การเขียน DML หรือ Data Manipulation Language
การทำ Transaction
การ Backup และ Restore
Inheritance การขยาย Class จากเดิม
Superclass และ Subclass
Override และ Overload
Interface ความหมายและสัญลักษณ์ของ Interface
การทำ Multiple Inheritance
Comparable
Collection and Generic ข้อจำกัดของ Array และการใช้ ArrayList, LinkedList
การสร้าง TreeSet, HashSet
การใช้งาน Map
Networking การทำงานของ HTTP
การเขียน HTTP Client เพื่ออ่านข้อมูล Text
การอ่านข้อมูลแบบ Binary เช่น รูปภาพ หรือ Video
Threading การทำงานหลายงานพร้อมกัน
การสร้าง Thread แบบ extends
การสร้าง Thread แบบ implements
ข้อมูลแบบ volatile
JSP การติดตั้ง Application Server
การแสดงผลเป็น HTML5
การสร้าง Form เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้
Bootstrap and CSS การเขียน HTML5 ตามมาตรฐานในปัจจุบัน
คำสั่ง CSS ที่ควรรู้
การสร้าง Web Page แบบ Responsive
Servlet การสร้าง Servlet
การเรียกใช้งานด้วย Annotation
การเรียกใช้งานด้วย Deployment Descriptor
JPA and Hibernate การเขียน Entity Bean
คำสั่ง JPQL และ HQL
การใช้ข้อมูลแบบ transient
Spring MVC การเรียกใช้ Spring MVC
การเขียน Controller
การเขียน View และ การใช้ Model
Spring Boot การสร้าง Spring Boot Application
การเขียน Web Service ด้วย Spring Boot
การเขียน Web Application ด้วย Spring Boot


จ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ บัตรเครดิต หรือ Paypal

Register