เขียนทีเดียวได้ทั้ง Windows, macOS และ Linux


C#.NET

Bootcamp


ไม่ต้องมีพื้นฐาน พร้อมทำงานได้ทุกตำแหน่ง


.NET เป็น Runtime ที่นิยมใช้จาก Microsoft เขียนครั้งเดียว ใช้งานได้ทั้ง Windows, macOS และ Linux สร้างได้ทั้ง Web Service และ Web Application อ่านเขียนฐานข้อมูลได้ทุกตัวด้วย Entity Framework

CODESTAR เปิดคอร์สใหม่ C#.NET Bootcamp เนื้อหาเริ่มตั้งแต่พื้นฐานภาษา C# การอ่านเขียน File เพื่อทำ ETL หรือ Extract - Transform - Load การสร้าง Web Service และนำไป Deploy บน Cloud ของ Google ฝึกทำจากของจริง เน้นความเข้าใจ ไม่มีวันลืม

จากนั้นศึกษาระบบฐานข้อมูลด้วย Entity Framework ซึ่งทำให้เขียน Code เพียงครั้งเดียว แต่ใช้ฐานข้อมูลได้ทุกตัว และการสร้าง Web Application แบบ MVC และคำสั่ง Cascading Style Sheet แบบใหม่

คอร์สนี้เรียนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันละ 3:45 ชั่วโมง เรียนวันละเรื่อง ไม่ต้องกลัวสับสน มาเรียนซ้ำได้ฟรีจนกว่าจะเข้าใจ และสามารถหางานประจำได้เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ไม่ต้องมีพื้นฐาน หรือประสบการณ์อะไรทั้งสิ้น เรียนแล้วกลับบ้านไปเขียนได้ทุกโค้ด

วิทยากร

Kookiat Suetrong

Former engineer of Microsoft, Nokia Siemens Networks and Diebold

Graduated in Computer Science from Chulalongkorn University
Certificate of Advanced Software Construction in Java from the Massachusetts Institute of Technology


กู้เกียรติ ซื่อตรง

อดีตวิศวกรของ Microsoft, Nokia Siemens Networks และ Diebold

จบการศึกษา Computer Science จาก Chulalongkorn University
ประกาศนียบัตร Advanced Software Construction in Java จาก Massachusetts Institute of Technology

ตารางเรียน

- C# and .NET
- File and ETL
- Data Structures
- Web Services
- Cloud and Database
- Entity Framework
- MVC Web Application
- Razor and Common CSS
เรื่องรายละเอียด
C# and .NET Class, Field, Method ศึกษาส่วนประกอบที่สำคัญของคลาส
Condition โครงสร้างการทำงานแบบมีเงื่อนไข
Iteration โครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำ
String, File and ETL Reading การอ่านและเขียนข้อมูลทาง File
Processing การประมวลผลข้อมูล
การประมวลผล String
Data Structures Array การใช้ Array
Set การใช้ Set
Map การใช้ Map
Web Services HTTP พื้นฐานการทำงานของ Web
JSON ข้อมูลที่นิยมใช้ใน Web Services
HTTP Variable การรับตัวแปรเพื่อนำมาประมวลผล
Cloud and Database Unix Command คำสั่ง Unix ที่ควรรู้
SQL คำสั่ง SQL
C# Integration การใช้ C# อ่านเขียนฐานข้อมูล
Entity Framework Entity Class การเขียน Entity Class
Writing Data การเขียนข้อมูลด้วย Entity Framework
Reading Data การอ่านข้อมูลด้วย Entity Framework
MVC Web Application Model - View - Controller แนวคิดของ MVC
HTML พื้นฐาน HTML ที่ควรรู้
Form การสร้าง Form
Razor and Common CSS Razor การเขียน View
Bootstrap การใช้ Bootstrap
Common CSS คำสั่ง CSS ที่ควรรู้


จ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ บัตรเครดิต หรือ Paypal

Register