AVL Tree


บทความชุดนี้จะมี 4 เรื่องนั่นคือ
• Binary Search Tree หรือ BST
• AVL Tree เป็น Balanced BST พื้นฐานที่ต้องรู้
• Red Black Tree เป็น Balanced BST ที่ insert ได้รวดเร็ว
• Splay Tree เป็น Self-Adjusting BST ที่ทำงานได้ดี
AVL Tree เป็น Binary Search Tree ที่ปรับความสูงได้เอง ถ้าความสูงด้านซ้ายกับด้านขวาต่างกันมากเกินไป การปรับความสูงจะใช้การหมุนไปทางซ้าย หรือ หมุนทางขวา
การหมุนไปทางซ้ายตามตัวอย่างในภาพข้างข้างคือหมุน r เริ่มต้นต้องเก็บลูกทางขวาของ r ไว้ก่อน นั่นคือ u แล้วสลับให้ลูกทางขวาของ r เป็น ลูกทางซ้ายของ u และเปลี่ยนลูกทางซ้ายของ u ให้เป็น r และสุดท้ายคือส่ง u กลับไป
/*   r         u
   / \        / \
   p  u   =>   r  t
    / \      / \
    s  t     p  s
*/
struct node *rotate_left(struct node *r) {
	struct node *u = r->right;
	r->right = u->left;
	u->left = r;
	return u;
}

ส่วนการหมุนไปทางขวาก็ตรงกันข้าม ในตัวอย่างจะหมุน r เก็บค่าลูกทางซ้ายไว้ก่อนเพราะต้องหมุนขึ้นมาแทน เก็บใส่ตัวแปร o ไว้ จากนั้นเปลี่ยนค่าลูกทางซ้ายของ r ให้เป็นลูกทางขวาของ o และเปลี่ยนลูกทางขวาของ o ให้เป็น r สุดท้ายก็เหมือนเดิมคือส่ง o กลับไป
/*   r         o
   / \        / \
   o  s   =>   n  r
  / \          / \
  n  p         p  s
*/
struct node *rotate_right(struct node *r) {
	struct node *o = r->left;
	r->left = o->right;
	o->right = r;
	return o;
}

เมื่อใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วจะต้องหาค่า balance ด้วย นั่นคือตรวจสอบความสูงฝั่งขวาและซ้ายมาหักลบกัน ถ้าต่างกันตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ต้องปรับความสูงใหม่
int balance = avl_height(r->right) - avl_height(r->left);

การปรับความสูงมี 4 แบบ ตามภาพคือ left-left, left-right, right-left และ right-right
   n     n      n      n
   /     /       \      \
  l     l        r      r
  /      \       /       \
 j       m      p        t

left-left  left-right  right-left  right-right

เริ่มจากกรณีแรกคือ left-left ต้องหมุนไปทางขวานั่นเอง
   n               l
   /               / \
  l     rotate_right(n)   j  n
  /                 
 j               
left-left            balanced

ในกรณีที่ 2 หรือ left-right ก็เปลี่ยนให้เป็นแบบแรกหรือ left-left ก่อน ด้วยการหมุนลูกทางซ้ายไปทางซ้าย
 n           n           m
 /           /           / \
l   rotate_left(l)  m  rotate_right(n) l  n
 \          /
 m         l
left-right     left-left        balanced

ตัวอย่าง code สำหรับกรณี left-left และ left-right
if (balance <= -2) {
	int bl = avl_height(r->left->right) - 
			avl_height(r->left->left);
	if (bl <= 0) {           /* left-left  */
		return rotate_right(r);
	} else {              /* left-right */
		r->left = rotate_left(r->left);
		return rotate_right(r);
	}
}
ในกรณีที่ 3 คือ right-left ก็แปลงเป็นแบบ right-right ก่อน ด้วยการหมุนลูกทางขวาไปทางขวา
 n           n             p
  \           \            / \
  r  rotate_right(r)  p  rotate_left(n)  n  r
  /            \
 p             r
right-left      right-right        balanced
กรณีสุดท้ายคือ right-right ก็หมุนไปทางซ้ายนั่นเอง
  n               r
   \              / \
   r    rotate_left(n)   n  t
    \
    t
 right-right          balanced

ตัวอย่าง code สำหรับกรณี right-left และ right-right
if (balance >= 2) {
	int br = avl_height(r->right->right) - 
			avl_height(r->right->left);
	if (br >= 0) {           /* right-right */
		return rotate_left(r);
	} else {              /* right-left */
		r->right = rotate_right(r->right);
		return rotate_left(r);
	}
}

การลบข้อมูลก็ทำเหมือน Binary Search Tree แต่อย่าลืมปรับความสูงให้ใกล้เคียงกัน
#include 
#include 
#include 

struct node {
	int key;
	struct node *left, *right;
};

/*
    r
   / \
   p  u
    / \
    s  t
*/
struct node *rotate_left(struct node *r) {
	struct node *u = r->right;
	r->right = u->left;
	u->left = r;
	return u;
}
/*
    r
   / \
   o  s
  / \
  n  p
*/
struct node *rotate_right(struct node *r) {
	struct node *o = r->left;
	r->left = o->right;
	o->right = r;
	return o;
}

int avl_max(int a, int b) {
	return a > b ? a : b;
}

int avl_height(struct node *r) {
	if (r == NULL) {
		return -1;
	} else {
		return 1 + avl_max(avl_height(r->left), avl_height(r->right));
	}
}

struct node *avl_adjust(struct node *r) {
	int balance = avl_height(r->right) - avl_height(r->left);
	if (balance <= -2) {
		int bl = avl_height(r->left->right) - 
					avl_height(r->left->left);
		if (bl <= 0) {           /* left-left  */
			return rotate_right(r);
		} else {              /* left-right */
			r->left = rotate_left(r->left);
			return rotate_right(r);
		}
	}
	if (balance >= 2) {
		int br = avl_height(r->right->right) - 
					avl_height(r->right->left);
		if (br >= 0) {           /* right-right */
			return rotate_left(r);
		} else {              /* right-left */
			r->right = rotate_right(r->right);
			return rotate_left(r);
		}
	}
	return r;
}

struct node *avl_insert(struct node *r, int key) {
	if (r == NULL) {
		r = malloc(sizeof(struct node));
		r->key = key;
		r->left = NULL;
		r->right = NULL;
		return r;
	} else {
		if (key < r->key) {
			r->left = avl_insert(r->left, key);
		} else if (r->key < key) {
			r->right = avl_insert(r->right, key);
		}
		return avl_adjust(r);
	}
}

int avl_minimum(struct node *r) {
	if (r == NULL) return INT_MAX;
	if (r->left == NULL) return r->key;
	return avl_minimum(r->left);
}

int avl_maximum(struct node *r) {
	if (r == NULL) return -INT_MIN;
	if (r->right == NULL) return r->key;
	return avl_maximum(r->right);
}

struct node *avl_delete(struct node *r, int key) {
	if (r == NULL) { return NULL; }

	/* case 1: no child */
	if (r->key == key && r->left == NULL && r->right == NULL) {
		free(r);
		return NULL;
	}
	/* case 2: only right child */
	if (r->key == key && r->left == NULL) {
		free(r);
		return r->right;
	}
	/* case 2: only left child */
	if (r->key == key && r->right == NULL) {
		free(r);
		return r->left;
	}
	/* case 3: both children */
	if (r->key == key && r->left != NULL && r->right != NULL) {
		int min = avl_minimum(r->right);
		r->key = min;
		r->right = avl_delete(r->right, min);
	}

	if (r->key > key) {
		r->left = avl_delete(r->left, key);
	}
	if (r->key < key) {
		r->right = avl_delete(r->right, key);
	}

	return avl_adjust(r);
}

void print(struct node *r) {
	if (r == NULL) {
		printf("( )");
		return;
	}
	if (r->left == NULL && r->right == NULL) {
		printf("(%d)", r->key);
		return;
	}
	printf("(");
	print(r->left );
	printf("(%d)", r->key);
	print(r->right);
	printf(")");
}

int main(void) {
	struct node *root = NULL;
	for (int i = 0; i < 7; i++) {
		root = avl_insert(root, i);
		print(root);
		printf("\n");
	}

	root = avl_delete(root, 0);
	print(root);
	printf("\n");
	root = avl_delete(root, 1);
	print(root);
	printf("\n");
	root = avl_delete(root, 2);
	print(root);
	printf("\n");

	return 0;
}